Knappar

OM KLAVRESTRÖM

Norrhult/Klavreström har cirka 1 300 invånare. Kulturlandskapet är präglat av det småskaliga jordbruket med odlingsrösen och vackra stenmurar, gårdarnas mangårdsbyggnader och ofta vackra, väl bevarade ekonomibyggnader.

Klavreströms bruk

 

Foto: Bengt A Lundberg

Järnbruket i Klavreström grundades år 1736 av löjtnanten Lars Silfversparre. Det ligger vid Mörrumsåns övre del mellan Enghultsjön och Norrsjön.

Bruket i Klavreström och kringliggande järnbruk hade en likartad produktion. Av sjömalm framställdes tackjärn i masugnen. Tackjärnet kunde användas till gjutgods eller vidareförädlas till stångjärn i hammarsmedjan. En del av stångjärnet förädlades ytterligare på bruket. En del blev svartsmide i knipsmedjan och en del spik i spiksmedjan. I Klavreström tillverkades i första hand stångjärn men senare även kaminer, värmepannor, kokspisar, manglar och andra bruksföremål. Vid bruket byggdes förutom smedja, masugn och andra produktionsbyggnader även arbetarbostäder och en bruksherrgård. Redan vid 1800-talets början fanns omkring 50 personer boende vid bruket.

År 1893 förvärvades bruket av kapten Johan Melcher Ekströmer (politiker och Gabriel Ekströmers farfars far) och övertogs 1905 av sonen Carl Ivar Ekströmer. Produktionen moderniserades och hölls igång till omkring 1970, då bruket i Carl Johan Ekströmers ägo lades ner. 1983-1985 inrättades ett bruksmuseum i det gamla stenmagasinet. Utställningen visar föremål från den tidigare produktionen.

 

Libbhults ängar

Foto: Jonas Wäglind

Libbhults ängar
På ett höjdområde med vid utsikt någon km väster om Klavreström hittar vi det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar. I ängsmarken växer vidkroniga hagmarksekar och lindar. Här finns också några små bokbestånd. Boken föryngrar sig lätt trots att den växer långt norrut och högt över havet. En del träd är mycket stora.

Förr var hela reservatet slåttermark och det gick åt många dagsverken för att slå och bärga höet. Nu sköts delar av reservatet med slåtter och andra delar betas av nötkreatur. Många av ängarnas mer ovanliga arter finns rikligt som t.ex. kattfot, slåtterblomma, granspira och brudborste.

I den sydvästra delen av reservatet rinner en bäck, Karrydsbäcken, även kallad Libbelta bäck. Vattnet i bäckravinen porlar och forsar via små fall, krokar och slingor ner från höjderna. I bäckdalarna växer en lundartad lövskog med bl.a. tvåblad, tandrot och vårärt i markskiktet. Markerade strövstigar leder genom reservatet.

Texter och bilder från Riksantikvarieämbetet

Föregående sida>

Tillbaka till förstasidan>

   

 

 

Våra rum Vägbeskrivning Galleri Enghult Om Klavreström Kontakta oss